Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Kurumsal Yönetim İlkelerimiz

Uyum Raporu
Derecelendirme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Garanti BBVA Emeklilik), Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Garanti BBVA Emeklilik, faaliyet raporu ve internet sitesini söz konusu ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunmaktadır.

Değerlerimiz ve Amacımız

Amacımız

Geleceğin “iyi ki”leri için çalışırız.

Değerlerimiz

Müşterilerimiz Önceliğimizdir

  • Müşterilerimizi anlarız
  • Dürüst ve sorumlu davranırız
  • Çözüm üretiriz

Büyük Düşünürüz

  • İlham veririz
  • Yenilikçiyiz
  • Beklentileri aşarız

Tek Bir Ekibiz

  • İşimize yürekten bağlıyız
  • Omuz omuza çalışırız
  • Bu şirket bizim
Genel Bilgi

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi, 24 Temmuz 1992 tarihinde, "AGF Garanti Hayat Sigorta Anonim Şirketi" adıyla kurulmuştur. 18 Mayıs 1999 tarihinde, Şirket'in unvanı "Garanti Hayat Sigorta Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.

Şirket, 14 Kasım 2002 tarihinde, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun geçici birinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hayat sigortası şirketinden emeklilik şirketine dönüşüm için başvuruda bulunmuştur. 18 Aralık 2002 tarihli T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ("Hazine Müsteşarlığı") onayıyla bu başvuru kabul edilmiştir.

Şirket'in unvanı, 15 Ocak 2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandığı biçimiyle önce "Garanti BBVA Emeklilik Anonim Şirketi" daha sonra 25 Mart 2003'te yayımlandığı biçimiyle "Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Şirket, 28 Haziran 2003 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne istinaden emeklilik yatırım fonlarını kurmuştur.

Bugün, Garanti BBVA Emeklilik, hem emeklilik hem hayat branşlarında farklı müşteri gruplarına uygun ürünler sağlayan ve banka sigortacılığını ustalıkla uygulayan öncü bir şirket konumundadır. Banka sigortacılığında gösterdiği başarı, diğer sektör şirketlerine örnek teşkil etmektedir. Şirket'in dinamik, çevik ve kararlı yapısı hem sektörel hem ekonomik değişikliklere kolay adapte olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Şirket, yenilikçi yapısıyla içinde bulunduğu her iki sektöre de yeni uygulamalar ve yeni ürünler katmayı kendine görev edinmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yöneticileri, ortakları ve diğer menfaat sahiplerinin gerek Şirketimiz gerekse birbirleri ile olan ilişkiler dizinini belirleme amacı taşıyan kurumsal yönetim ilkeleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından 27.04.2011 tarihinde yayımlanan 2011/8 sayılı Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi İle Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge'ye uyumun izlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yönetim Kurulu'ndan bir üye başkanlık eder.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev Ve Sorumlulukları

Kurumsal Yönetim Komitesi; kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Yönetim Kurulu'na bu amaçla önerilerde bulunmak ve Şirketimizin söz konusu ilkelere uyumunu izlemekle görevlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun değerlendirilmesine ilişkin raporunu her yılın Mart ayında Şirket Yönetim Kurulu'na sunar ve bir örneğini Hazine Müsteşarlığına gönderir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yöneticileri, ortakları ve diğer menfaat sahiplerinin gerek Şirketimiz gerekse birbirleri ile olan ilişkiler dizinini belirleyen kurumsal yönetim ilkeleri aşağıdaki şekildedir.

Garanti BBVA Emeklilik, Faaliyetlerini Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik Ve Sorumluluk İlkeleri Çerçevesinde Yürütür

Garanti BBVA Emeklilik için;

  • Eşitlik, Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, gerek pay sahiplerine gerekse menfaat sahiplerine kendi aralarında eşit davranması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmesini,
  • Şeffaflık, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını,
  • Hesap verebilirlik, Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibariyle anonim şirket tüzel kişiliğine ve pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu,
  • Sorumluluk, Şirket yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder.
Garanti BBVA Emeklilik, Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasında Mevzuattan, Esas Sözleşmeden Ve Diğer Şirket İçi Düzenlemelerden Doğan Hakların Kullanılmasını Sağlayacak Önlemler Alır

Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Genel kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin genel kurula katılımını sağlayacak her türlü tedbir zamanında alınır ve genel kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkânı verecek şekilde bilgi verilir. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

Oy kullanma prosedürü toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur.

Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilir.

Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır.

Şirketin kâr dağıtım uygulamaları belirli ve tutarlıdır. Kâr dağıtım usulleri pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlık aranır. Genel kurul toplantısında kar dağıtım usullerine ilişkin hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Garanti BBVA Emeklilk, İş Ve İşlemlerini Şeffaf Biçimde Yürütür

Finansal durum ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Finansal durum veya faaliyetlerde önemli bir değişiklik olması durumlarında kamuoyu derhal bilgilendirilir.

Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimize ait internet sitesi aktif olarak kullanılır.

Şirketimiz internet sitesinde; 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin "İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu" başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak;

  • Türkçe ve İngilizce olarak Şirketimize ait kurumsal bilgiler,
  • Ticaret sicili bilgileri,
  • Ana sözleşmesi,
  • Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler,
  • Faaliyet raporları,
  • Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar,
  • Şirketin misyonu ve vizyonu,
  • Emeklilik yatırım fonlarına ait bilgiler yer alır.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirme politikasını gösterir ilkeler hazırlanarak genel kurula sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Genel Kurul nezdinde karara bağlanan kâr payı dağıtım usulleri, faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Faaliyet raporu, kamuoyunun Şirketimiz faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Garanti BBVA Emeklilik, Menfaat Sahiplerinin Haklarını Birbirinden Bağımsız Olarak Korur

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir.

Ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemler alınır.

İşe alım uygulamaları ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, finansal imkânlar, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Çalışanların görev tanımları ve dağılımı yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir.

Sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olunur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulur ve bu konulardaki Şirket faaliyetleri kamuya açıklanır.

Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Ve Yöneticileri, Faaliyetlerini Adil, Şeffaf, Hesap Verilebilir Ve Sorumlu Bir Şekilde Yürütür

Yönetim Kurulu, Şirket politika ve stratejisini, bu politika ve stratejilere ulaşmak için izlenecek yolları, bu politika ve stratejilere ilişkin gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede izlenecek süreçleri belirler. Yönetim Kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Yönetim Kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumludur. Yönetim Kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar alır.

Yöneticiler Şirket işlerinin; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlar, Yönetim Kurulu'nun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak hareket eder. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyar.

Yöneticiler, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, Şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamaz.

Garanti BBVA Emeklilik Ücret Politikasının Belirlenmesinde Etik İlkeleri, İç Dengeleri Ve Stratejik Hedefleri Göz Önünde Bulundurur

Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve diğer personele verilecek ücretlere ilişkin genel politika yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yöneticiler ve çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde kişilerin nitelikleri ve şirketin başarısına yaptıkları katkı da göz önünde bulundurulur.