Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca 2011 yılında kurulmuştur. Komitenin görevi, ilkelere uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Yönetim Kurulu’na bu amaçla önerilerde bulunmak ve Şirket’in ilkelere uyumunu izlemektir. Komite 2023 yılında tüm üyelerin katılımıyla 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Avni Aydın Düren

Osman Bahri Turgut

Komite Faaliyetleri

Komitenin temel amacı; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması ve bu yönde genel bir Şirket kültürü oluşturulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Yönetim Kurulu’na bu amaçla önerilerde bulunulması ve Şirketimizin söz konusu ilkelere uyumunun izlenmesi olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Şirket’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturulmasına,
  • Yönetim Kurulu ve yöneticilerin faaliyetlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmesi için gerekli ortamın oluşturulmasına,
  • Şirket tarafından iş ve işlemlerin şeffaf bir biçimde yürütülmesine,
  • Menfaat sahiplerinin haklarının birbirinden bağımsız olarak korunmasına,
  • Ücret politikasının belirlenmesinde Şirket’in etik değerlerinin, iç dengelerinin ve stratejik hedeflerinin göz önünde bulundurulmasına,
  • Şirket tarafından pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuattan, Esas Mukaveleden ve diğer Şirket içi düzenlemelerden doğan hakların kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına,
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri Genelgesi uyarınca her yıl Mart ayında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu* hazırlanılmasına, hazırlanan raporun Yönetim Kurulu’na sunulmasına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
* Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu’na www.garantibbvaemeklilik.com.tr adresinde yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.
Ücretlendirme Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olan Ücretlendirme Komitesi 2013 yılında kurulmuştur. Komite, 2023 yılında 4 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Tuba Köseoğlu Okçu

Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Recep Baştuğ

Komite Faaliyetleri

  • Ücretlendirme politikası ve uygulamalarının geçerli yasa ve yönetmelikler ile risk yönetimi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli izleme ve denetleme sürecinin yürütülmesinden,
  • İcrai görevi bulunan ve bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının ücret paketlerini belirlemekten ve onaylamaktan,
  • İhtiyaç duyduğunda, İnsan Kaynakları ya da gerekli göreceği diğer birimlerinden yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere koordineli olarak çalışmaktan sorumludur.
Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, hali hazırda icrai ve operasyonel görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır. Komite faaliyetleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 25.11.2021 tarih ve 31670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik uyarınca yürütülmektedir.

Komite Üyeleri

Avni Aydın DÜREN

Osman Bahri TURGUT

Komite Faaliyetleri

Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olma amacıyla oluşturulan Denetim Komitesi’nin temel sorumlulukları;

  • Yönetim Kurulu adına, iç sistemler kapsamındaki faaliyetlerin işlerliğini ve etkinliğini gözetlemek ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması,
  • Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve gerekli görülen hallerde ilgili kuruluşların faaliyetleriyle ilgili bilgi edinmek olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Denetim Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

  • İç denetim, iç kontrol ve aktüeryal kontrol konularında Yönetim Kurulu’nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak,
  • İç denetim sisteminin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik’te belirtilen amaç ve kapsam dahilinde yürütülmesini sağlamak,
  • Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve yıllık iç denetim planını değerlendirmek,
  • Şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini, Şirket çalışanları ile gerektiği şekilde paylaşıp paylaşmadığını ve Şirket’te doğru bir iç kontrol kültürünün yerleşip yerleşmediğini değerlendirmek,
  • İç kontrol sistemi ile uygulama hata ve eksikliklerine dair Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece yönelik iç denetim sonuçları hakkında bilgi edinmek.
  • Uyum programı kapsamında yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak.
Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, hali hazırda icrai ve operasyonel görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 toplantıya, komite üyeleri eksiksiz olarak katılmıştır.

Komite Üyeleri

Aydın GÜLER

Osman Bahri TURGUT

Komite Faaliyetleri

Yönetim Kurulu bünyesinde Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanmasına yönelik oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin temel sorumlulukları aşağıda yer almaktadır;

  • Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
  • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve raporlanması,
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi.

Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Komite; Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
  • Komite, pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar.