Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite hali hazırda Yönetim Kurulu'nun iki üyesinden oluşuyor.

Komite Üyeleri

Dr. M Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cemal ONARAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Komite Faaliyetleri

Komitenin temel amacı; kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması ve bu yönde genel bir şirket kültürü oluşturulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Yönetim Kurulu'na bu amaçla önerilerde bulunulması ve Şirketimizin söz konusu ilkelere uyumunun izlenmesi olarak tanımlanmıştır

Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturulmasına,
  • Yönetim Kurulu ve yöneticilerin faaliyetlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmesi için gerekli ortamın oluşturulmasına,
  • Şirket tarafından iş ve işlemlerin şeffaf bir biçimde yürütülmesine,
  • Menfaat sahiplerinin haklarının birbirinden bağımsız olarak korunmasına,
  • Ücret politikasının belirlenmesinde Şirketin etik değerlerinin, iç dengelerinin ve stratejik hedeflerinin göz önünde bulundurulmasına,
  • Şirket tarafından pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuattan, esas sözleşmeden ve diğer Şirket içi düzenlemelerden doğan hakların kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına, yönelik çalışmalar yürütülmek.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği bir toplantıya, komite üyeleri eksiksiz olarak katılmıştır.