Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz.

Şirketimiz tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz bireysel emeklilik sözleşmesi ve sigorta (hayat sigortası ve/veya tamamlayıcı sağlık sigortası vb.) ürünü ve bu ürünlere yönelik hizmetler sürecinde katılımcı,  katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, sigortalı, sigorta ettiren, prim ödeyen, lehtar, dain-i mürtehin, kanuni varis ve bu belirtilen kişilerin yasal temsilcileri, ilgili kişi yasal temsilcisi olarak tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatinize sunarız.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta ve tâbi olunan diğer mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1-       VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

2-       TARAFIMIZCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

2.1- Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Kapsamında Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimizden  bireysel emeklilik sistemi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca alacağınız bireysel emeklilik sözleşmesi ürününün ve bu ürüne yönelik hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’a, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ilkelerine uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, anne – baba adı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi, sicil kaydı bilgileri

Görsel kayıtlar: Fotoğraf İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları, diğer sesli ve görüntülü veriler

İşlem Güvenliği Verileri: İnternet şube kanallarına giriş – çıkış için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler

Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumuna ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler

Bireysel Emeklilik Verileri:  Müşterilerimizin Şirketimizden aldığı bireysel emeklilik sözleşmesi ürünleri ve bu ürünlere yönelik hizmetler kapsamında yeknesak numaralar, bireysel emeklilik sözleşmesi bilgileri, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, işlem ve talimata, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin veriler

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi

Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri, Sigorta Tahkim Komisyonu (STK) kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları:  Şirketimize ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretçilere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Sağlık belgeleri ve raporları, muayene sonuçları, engellilik ve maluliyet durumuna ilişkin bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, dernek ve vakıf üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin  bilgiler.

2.2- Sigorta Ürünleri Kapsamında Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimizden sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca alacağınız sigorta ürünlerine ve ürünlere yönelik hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’a, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ilkelerine uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, anne-baba adı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi, sicil kaydı bilgileri

Görsel Kayıtlar: Fotoğraf

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları, diğer sesli ve görüntülü veriler

İşlem Güvenliği Verileri: İnternet şube kanallarına giriş – çıkış için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler

Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumuna ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler

Sigortacılık Verileri: Müşterilerimizin Şirketimizden aldığı sigorta ürünleri ve bu ürünlere yönelik hizmetler kapsamında yeknesak numaralar, poliçe bilgileri, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, işlem ve talimata, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü veriler

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi

Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri, Sigorta Tahkim Komisyonu (STK)  kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize  tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları:  Şirketimize ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretçilere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Sağlık belgeleri ve raporları, muayene sonuçları, engellilik ve maluliyet durumuna ilişkin bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, dernek ve vakıf üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin  bilgiler.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

3.1- Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Kapsamında Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sunulan ürün ve hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verileriniz yüz yüze görüşmeler esnasında, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, SMS, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları, internet sitesi aracılığıyla doldurmuş olduğunuz formlar üzerinden, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz genel müdürlük, bölge müdürlükleri, acenteler, acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi, SMS vb.), brokerler, bireysel emeklilik ve sigorta aracıları, Müşteri İletişim Merkezi, Şirket mobil ve internet şubesi gibi bilumum dijital kanallar, bireysel emeklilik sözleşmesinin aktarımı için diğer bireysel emeklilik şirketleri, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir: 

Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve bölge müdürlükleri, direkt satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, acenteler, acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, brokerler, iş ortakları, reasürörler, diğer bireysel emeklilik şirketleri) aracılığı ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir. Mesafeli hizmet kanalları (mobil ve internet şubesi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, sosyal medya kanalları, SMS gibi uzaktan iletişim araçları) ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kuruluşlarınca işletilen veri tabanları [Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADKNS)] aracılığıyla otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

3.2-Sigorta Ürünleri Kapsamında Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sunulan ürün ve hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verileriniz yüz yüze görüşmeler esnasında, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, SMS, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları, internet sitesi aracılığıyla doldurmuş olduğunuz formlar üzerinden, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz genel müdürlük, bölge müdürlükleri, acenteler, acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi, SMS vb.), brokerler, bireysel emeklilik ve sigorta aracıları, Müşteri İletişim Merkezi, Şirket  mobil ve internet şubesi gibi bilumum dijital kanallar, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından  paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

·       Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve bölge müdürlükleri, direkt satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, acenteler, acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, brokerler, diğer sigorta şirketleri, iş ortakları, reasürörler) üzerinden otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

·       Mesafeli hizmet kanalları (mobil ve internet şubesi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, sosyal medya kanalları, SMS gibi uzaktan iletişim araçları) ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

·       Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşlarınca işletilen veri tabanları [Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADKNS)] aracılığıyla otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

4 - KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

4.1- Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından bireysel emeklilik sözleşmesi ürününü ve bu ürüne yönelik hizmetleri sunarken elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerinin tespit edilebilmesi için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek, adres doğrulama ve güncelleme için yerel posta hizmetleri, ulusal adres veri tabanı (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi “MERNİS”) ve benzeri kurumlardan bilgi almak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • -Açık rızanın varlığı 
Bireysel emeklilik ürünlerine ilişkin teklif ve sözleşme oluşturmak, talep edilen değişiklikleri yapmak, bireysel emeklilik sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında sözleşme koşulları ve sözleşmenin güncel durumu ile ilgili hususlarda müşteriler ile iletişime geçmek ve sözleşmede veya mevzuatta gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak, gerekli belgelerin basım ve gönderimini sağlamak, ödeme işlemlerini takip etmek, suiistimalleri önlemek, varsa ek fayda hizmetlerini yürütmek, provizyon süreçlerini takip etmek, ürün ve hizmetler ile ilgili yükümlülükleri ifa etmek, ödeme ile fon ve portföy yönetimi işlemlerini tamamlamak, katkı payı tahsilatını gerçekleştirmek, internet ve cep şubesi işlemlerini tamamlamak, reasürans süreçlerini yürütmek, müşterilerin talebi üzerine bireysel emeklilik sözleşmesini başka bir emeklilik şirketine aktarmak.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Açık rızanın varlığı
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, -Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,  6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak  çıkarılan ilgili mevzuat gereğince gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgilerini tespit etmek, şüpheli işlem bildirimi ve  mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini sunmak, bunlara ilişkin işlemleri, gereklilikleri, ihbarları ve bilgilendirme yükümlülüğünü, risk izleme, iç sistemlere ilişkin yükümlülükleri ve mevzuattan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek, iletişimi kayıt altına almak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Müşterilerimize özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, müşterilere ticari elektronik ve yazılı ileti göndermek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar, hizmet kalitesine yönelik çalışmalar, reklam, tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleri, anket çalışmaları, iletişim faaliyetleri, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak, şikayet, talep ve önerileri değerlendirmek, bunlara ilişkin aksiyonları almak ve süreçleri iyileştirmek, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • -Açık rızanın varlığı
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgi ve belgeleri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile dijital- elektronik ortamlarda işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirketin hissedarları, yurt içi ve yurtdışı grup şirketleri, iş/program ortaklarıyla işleri ve ilişkileri yürütmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirket sistemlerinin analizini, geliştirilmesini ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, veri analizi çalışmalarını yapmak, bilgi sistemleri alt yapılarını kurmak, yönetmek ve uygulamak,  Şirket bünyesinde bilgi/belge saklama, raporlama, denetim çalışmalarını, finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Destek hizmeti sağlayıcıları, iş/program ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkileri yönetmek.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin itibarını ve iş ilişkilerini geliştirmek ile stratejilerini belirlemek, iş faaliyetlerini ve operasyonel süreçleri planlamak ve icra etmek, kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürütmek ve diğer hukuki süreçleri takip etmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Hukuki ve fiziki güvenliği sağlamak, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında,  genel müdürlük ve bölge müdürlüğü binalarında kamera görüntüsü kaydetmek, muhaberat faaliyetlerini yürütmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Dijital kanal kullanımında işlem güvenliğini tesis etmek, müşterilerin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri  dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, Şirketi ve sistemi korumak, internet erişiminin kullanılması durumunda logları tutmak, websitesi ve fiziki mekan için ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak ve takip etmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülükleri gerçekleştirmek, iş ortağı/program ortağı/müşteri/tedarikçilerle akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etmek, hak tesis etmek, hakları korumak, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütmek, hukuki ve ticari risk analizlerini gerçekleştirmek, hukuki uyum sürecini, mali işleri yürütmek, iş ortakları/program ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, iş faaliyetlerini planlamak ve icra etmek, hak sahiplerince aranmayan paralar formu ile kayıt oluşturmak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş süreçlerini ve faaliyetlerini kurgulamak, operasyonel süreçleri ve satın alma operasyonlarını planlamak ve yürütmek.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4.2-Sigorta Ürünleri Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından sigorta ürünlerini ve bu ürünlere yönelik hizmetleri sunarken elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerinin tespit edebilmesi için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek, adres doğrulama ve güncelleme için yerel posta hizmetleri, ulusal adres veri tabanı (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi “MERNİS”) ve benzeri kurumlardan bilgi almak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
 • -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • -Açık rızanın varlığı 
Sigorta ürünlerine ilişkin teklif ve sözleşme oluşturmak, poliçe onayı, reddi, iptali ve yenileme işlemlerini gerçekleştirmek, sigorta ürünlerine ilişkin başvuruları değerlendirmek, talep edilen değişiklikleri yapmak, sigorta sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında sözleşme koşulları ve sözleşmenin güncel durumu ile ilgili hususlarda müşteriler ile iletişime geçmek ve sözleşmede veya mevzuatta gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak, gerekli belgelerin basım ve gönderimini sağlamak , sigorta ürünlerinde teminat ve ek teminatları belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak, tazminat başvurularını sonuçlandırmak, tazminat ödemelerini gerçekleştirmek, ödeme işlemlerini takip etmek, suiistimalleri önlemek, özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak, prim hesaplaması yapmak, varsa ek fayda hizmetlerini yürütmek, hasar ve provizyon süreçlerini takip etmek, ürün ve hizmetler ile ilgili yükümlülükleri ifa etmek, ödeme işlemlerini tamamlamak, prim tahsilatını gerçekleştirmek, prim iadesini yapmak, internet ve cep şubesi işlemlerini tamamlamak, reasürans ve koasürans süreçlerini yürütmek.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Açık rızanın varlığı
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sigortacılık Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında hayat ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürün ve hizmetlerini sunmak, bunlara ilişkin işlemleri, gereklilikleri, ihbarları, bilgilendirme yükümlülüğünü, risk izleme, iç sistemlere ilişkin yükümlülükleri ve mevzuattan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek, iletişimi kayıt altına almak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Müşterilerimize özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, müşterilere ticari elektronik ve yazılı ileti göndermek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar, hizmet kalitesine yönelik çalışmalar, reklam, tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleri, anket çalışmaları, iletişim faaliyetleri, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak, şikayet, talep ve önerileri değerlendirmek, bunlara ilişkin aksiyonları almak ve süreçleri iyileştirmek, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • -Açık rızanın varlığı 
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgi ve belgeleri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile dijital-elektronik ortamlarında işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirketin hissedarları, yurt içi ve yurtdışı grup şirketleri, iş/program ortaklarıyla işleri ve ilişkileri yürütmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,  6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak  çıkarılan ilgili mevzuat gereğince gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgilerini tespit etmek, şüpheli işlem bildirimi ve  mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
Şirket sistemlerinin analizini, geliştirilmesini ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, veri analizi çalışmaları yapmak, bilgi sistemleri alt yapılarını kurmak, yönetmek ve uygulamak, Şirket bünyesinde bilgi/belge saklama, raporlama, denetim çalışmalarını, finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Destek hizmeti sağlayıcıları, iş/program ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkileri yönetmek.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin itibarını ve iş ilişkilerini geliştirmek ile stratejilerini belirlemek, iş faaliyetlerini ve operasyonel süreçleri planlamak ve icra etmek; kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürütmek ve diğer hukuki süreçleri takip etmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Hukuki ve fiziki güvenliği sağlamak, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında,  genel müdürlük ve bölge müdürlüğü binalarında kamera görüntüsü kaydetmek, muhaberat faaliyetlerini yürütmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Dijital kanal kullanımında işlem güvenliğini tesis etmek, müşterilerin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri  dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, Şirketi ve sistemi korumak, internet erişiminin kullanılması durumunda logları tutmak, websitesi ve fiziki mekan için ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak ve takip etmek.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek.
 • -Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülükleri gerçekleştirmek, iş ortağı/program ortağı/müşteri/tedarikçilerle akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etmek, hak tesis etmek, hakları korumak, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütmek, hukuki ve ticari risk analizlerini gerçekleştirmek, hukuki uyum sürecini, mali işleri yürütmek, iş ortakları/program ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, iş faaliyetlerini planlamak ve icra etmek, hak sahiplerince aranmayan paralar formu ile kayıt oluşturmak.
 • -Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş süreçlerini ve faaliyetlerini kurgulamak, operasyonel süreçleri ve satın alma operasyonlarını planlamak ve yürütmek.
 • -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve bireysel emeklilik, sigorta (hayat sigortası ve/veya tamamlayıcı sağlık sigortası) ürün ve hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK ve ilgili alt düzenlemelere uygun olacak şekilde işlenebilmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve/veya sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

5.1-Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarımı

Aktarılan Kişiler/Kuruluşlar Aktarım Amaçları
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, SBM, MASAK, EGM, BDDK, KKB, SPK, TCMB gibi), yargı mercileri, Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, Şirketin sözleşmeli avukatları, bağımsız denetim şirketleri. Yasal raporlama yapılması, inceleme, düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi gibi yasal sebepler
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar. Bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
Şirketin hissedarları, yurt içi ve yurtdışı grup şirketleri (Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.) Bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olarak grup içi bilgi paylaşılması
Şirketin aracısı veya acentesi ve brokeri  olan kuruluşlar, reasürans kuruluşları, destek hizmeti kuruluşları, Şirketin faaliyetlerini yürütmek için hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı program ortağı kuruluşlar, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şirkete  ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketleri. Bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için destek alınan taraflarla ve iş ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi

5.2-Sigorta Ürünleri Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarımı

Aktarılan Kişiler/Kuruluşlar Aktarım Amaçları
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SEDDK, SBM, MASAK, EGM, BDDK, KKB, SPK, TCMB gibi), yargı mercileri, Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, Şirketin sözleşmeli avukatları, bağımsız denetim şirketleri. Yasal raporlama yapılması, inceleme, düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebepler
Sigortacılık Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, tazminat süreçlerinde değerlendirme yapan uzman kuruluşlar, sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlar, sigorta şirketleri  ve diğer üçüncü kişiler. Sigortacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
Şirketin hissedarları, yurt içi ve yurtdışı grup şirketleri. (Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.) Sigortacılık hizmetlerinin yürütülebilmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olarak grup içi bilgi paylaşılması
Şirketin aracısı veya acentesi ve brokeri  olan kuruluşlar, reasürans kuruluşları, Şirketin faaliyetlerini yürütmek için hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı program ortağı kuruluşlar (Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş., Sencard Direkt Satış Sigorta Aracılığı A.Ş., Sigortaladım Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.), gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şirkete  ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, sigorta ve reasürans ve bireysel emeklilik şirketleri. Sigortacılık hizmetlerinin yürütülebilmesi için destek alınan taraflarla ve iş ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

1-     İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

2-     Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

3-     Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

4-     Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

5-     Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

6-     Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

7- VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

- Yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüklerimize teslim edebilir,

- Noter kanalıyla gönderebilir,

- garantiemeklilik.musterihizmetleri@hs02.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.