Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin güvenliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

Kanun’da Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi işlemler “veri işleme” olarak kabul edilmektedir.  Veri sorumlusu olarak, paylaştığınız her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıda gibidir.

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, anne-baba adı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi, sicil kaydı bilgileri.

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları.

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi.

İşlem Güvenliği Verileri: Anne kızlık soyadı, İnternet şube giriş-çıkış bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, dijital kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri.

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler.

Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu gibi kişiye ilişkin bilgiler, veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Verileri: Müşterinin Şirketimizden aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, poliçe ve bireysel emeklilik sözleşmesi bilgileri, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü veriler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Sağlık raporu, engellilik ve maluliyet durumuna ilişkin bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, dernek ve vakıf üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin  bilgiler.

Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler.

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları.

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Şirketimize ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretçilere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler. 

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi vb.), Brokerler, Şirket internet ve mobil şubesi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
 • - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • - Açık rızanın varlığı 
Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında hayat ve sağlık sigortacılığı ile bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini sunmak, bunlara ilişkin işlemleri, gereklilikleri, bilgilendirme yükümlülüğünü, iç sistemlere ilişkin yükümlülükleri ve mevzuattan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek,
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerine ilişkin teklif ve sözleşme oluşturmak, talep edilen değişiklikleri yapmak, sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında sözleşme koşulları ve sözleşmenin güncel durumu ile ilgili hususlarda müşteriler ile iletişime geçmek ve sözleşmede veya mevzuatta gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak, sigorta ürünlerinde teminat ve ek teminatları belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak, tazminat başvurularını sonuçlandırmak, tazminat ödemelerini gerçekleştirmek, ödeme işlemlerini takip etmek, suiistimalleri önlemek, özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak, prim hesaplaması yapmak, varsa ek fayda hizmetlerini yürütmek, provizyon süreçlerini takip etmek, ürün ve hizmetler ile ilgili yükümlülükleri ifa etmek, ödeme ile fon ve portföy yönetimi işlemlerini tamamlamak, internet ve cep şubesi işlemlerini tamamlamak, yurt içi ve yurt dışı reasürans süreçlerini yürütmek.
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • - Açık rızanın varlığı
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Müşterilerimize özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak, şikayet, talep ve önerileri değerlendirmek, bunlara ilişkin aksiyonları almak ve süreçleri iyileştirmek, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • - Açık rızanın varlığı
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB),Sigorta Tahkim Komisyonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) gibi Şirketin bilgi verme yükümlülüğü olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek.
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • - Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile dijital ortamlarda işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirketin ana hissedarı, grup şirketleri ile iş /program ortaklarıyla işleri ve ilişkileri yürütmek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Şirket sistemlerinin analizini, geliştirilmesini ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, bilgi sistemleri alt yapılarını kurmak, yönetmek ve uygulamak,  Şirket bünyesinde raporlama, denetim çalışmalarını ve finans ve muhasebe işlemlerini yürütmek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Destek hizmeti sağlayıcıları, iş/program ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkileri yönetmek.
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin itibarını ve iş ilişkilerini geliştirmek ile stratejilerini belirlemek, iş faaliyetlerini ve operasyonel süreçleri planlamak ve icra etmek; kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürütmek ve diğer hukuki süreçleri takip etmek.
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Hukuki ve fiziki güvenliği sağlamak, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında,  genel müdürlük ve bölge müdürlüğü binalarında kamera görüntüsü kaydetmek.
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Dijital kanal kullanımında işlem güvenliğini tesis etmek, müşterilerin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri  dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, Şirketi ve sistemi korumak, internet erişiminin kullanılması durumunda logları tutmak. 
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verilerin Aktarımı

Aktarılan Kişiler/Kuruluşlar* Aktarım Amaçları
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, SBM, MASAK, EGM, BDDK,KKB, SPK, TCMB gibi), yargı mercileri, Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, Şirketin sözleşmeli avukatları, bağımsız denetim ve vergi şirketleri. Yasal raporlama yapılması, inceleme, düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebepler
Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar, tazminat süreçlerinde değerlendirme yapan uzman kuruluşlar, sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
Şirketin ana hissedarı, bağlı ortaklıkları ve grup şirketleri (Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.) Sigortacılık ve bireysel emeklilik hizmetlerinin yürütülebilmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olarak grup içi bilgi paylaşılması
Şirketin aracısı veya acentesi ve brokeri  olan kuruluşlar, reasürans kuruluşları, Şirketin faaliyetlerini yürütmek için hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı program ortağı kuruluşlar (Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş., Sencard Direkt Satış Sigorta Aracılığı A.Ş., Sigortaladım Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.), yurt içi veya yurt dışı sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketleri İş ortakları ile sigortacılık ve bireysel emeklilik hizmetlerinin yürütülebilmesi
* Şirketimizce işlenme, depolanma, idare veya işbu aydınlatma metninde belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

 d) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 f)  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı;

  • Yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüklerimize, acentelerimize teslim edebilir,
  • Noter kanalıyla gönderebilir,
  • garantiemeklilik.musterihizmetleri@hs02.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

Şirketimiz  kişisel veri envanteri çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, bu bilgilendirme güncellenecektir.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.