Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

İnsan Hakları Beyanı

Garanti BBVA Emeklilik; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasının toplumun geleceğine atılacak bir imza anlamı taşıdığına inanır; çağdaş ve insan haklarına tam saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını tüm paydaşlarına yaygınlaştırmayı hedefler.

Garanti BBVA Emeklilik, ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuatın yanı sıra,

    • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve,
    • İnsan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin bu konuda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmeye ve uyum sağlamaya özen gösterir.

Garanti BBVA Emeklilik, insan hakları dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ele alan 10 ilkeyi, iş döngülerinde ve stratejilerinde içselleştirmeyi taahhüt eden şirketlerin iştirak ettiği uluslararası bir inisiyatif olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni 2015 yılı Temmuz ayında gönüllü olarak imzalamış ve bu ilkelere uyacağına dair taahhüt vermiştir.

Garanti BBVA Emeklilik çalışanları ve yöneticileri, iş yerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri almak, şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları birimine ve “Etik Bildirim Hattı”na bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Çalışanların da bu konudaki şikayetlerini yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları birimine bildirmeleri istenir. Bu tür şikayetlerde bulunmak, şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz, ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler için, Garanti BBVA Emeklilik'te sorumlular hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanır.

Garanti BBVA Emeklilik Etik ve Doğruluk İlkeleri'nde, bireyin onuruna ve insan haklarına saygı gösterilmesi temel davranış kuralı olarak tanımlanır. İlkeler cinsiyet, ırk, yaş, ulus, din, cinsel yönelim, malullük, aile menşei, dil, siyasi ideoloji, siyasi ya da sendikal üyelik veya objektif olarak çalışma koşullarıyla ilişkili olmayan ya da dikkate alınması ile ilgili mevzuatta yasaklanan diğer vasıflar temelinde insanlara karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurgular.

Garanti BBVA Emeklilik, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen küresel bir girişim olan Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ni 2015 yılı Eylül ayında imzaladı ve bu ilkeler doğrultusunda kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesine yönelik adımlar atmayı taahhüt etti.

Garanti BBVA Emeklilik Etik ve Doğruluk İlkeleri uyarınca, çıkar çatışması ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla Garanti BBVA Emeklilik çalışanlarının yakın akrabaları, hiyerarşik veya fonksiyonel olarak kendilerine raporlama yapacak pozisyonlar için başvuramazlar. Akrabalık bağı, görev için gerekli kriterlerin sağlanmamasını mazur göstermez. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri, o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır ve fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz.

Garanti BBVA Emeklilik, anayasal bir hak olan sendikalaşmaya ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar. Tüm çalışanlar, sendikal üyelik konusunda serbesttir ve hür iradeleriyle hareket ederler. Garanti BBVA Emeklilik çalışanları, siyasi partilere katılma yönündeki yasal haklarını kullanmaları durumunda, bu faaliyeti; şirketin kaynaklarını kullanmadan, çalışma saatleri dışında, Garanti BBVA’ya herhangi bir referans vermekten kaçınarak, mesleki tarafsızlığına ve Garanti BBVA’nın siyasi tarafsızlık ilkesine herhangi bir şekilde gölge düşürmeksizin, bireysel düzeyde yaparlar.

Garanti BBVA Emeklilik, çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri alır ve çalışanlarına eğitimler düzenler. Ayrıca, çalışanlara sağlanan özel eğitimler ve alınan önlemlerin yanında, her bir Garanti BBVA Emeklilik çalışanıyla bire bir iletişimde bulunmak üzere 2014 yılında “Çalışanla İlişkiler” ekibini oluşturdu.

Garanti BBVA Emeklilik'in Yatırım Politikaları gereğince; ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler yürüten ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlar yatırım sürecinden çıkartılır. Garanti BBVA Emeklilik, bu politika çerçevesinde başta insan hakları olmak üzere kişi ve kuruluşlarla ilgili başkaca bir sosyal risk tespit ettiği takdirde, Fon Yöneticisi kurumu takip ederek gerekli durumlarda bu kişi ve kuruluşları yatırım sürecinden çıkartır.

Garanti BBVA Emeklilik'in üçüncü kişilerle yaptığı ürün ve hizmet anlaşmaları kapsamında, tedarikçilerin Şirketin uygulamakta olduğu yönetim sistemlerine tam uyum sağlaması ve Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü'ne uygun şekilde hareket etmeleri beklenir. Tüm tedarikçiler senede en az 1 kere değerlendirmeye tabi tutulur. Garanti BBVA Emeklilik, gereken sözleşmelerde başta İş Kanunu olmak üzere Türk mevzuatına uyum şartı arar ve işçilerin korunmasını sağlayan düzenlemelere aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde sözleşmeyi fesih hakkını elinde bulundurur.

Garanti BBVA Emeklilik zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de bekler. Garanti BBVA Emeklilik, insan hakları prensiplerini içeren Etik ve Doğruluk İlkeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve benzeri politika ve prosedürleri konusunda çalışanlarına uzaktan eğitimler düzenler. Bu politikaların uygulanması konusundaki sorumluluk tüm çalışanlara ait olup politikaların uygulanmasının etkin kontrol ve denetimi Şirket içerisinde ilgili birimlerce yürütülür. Garanti BBVA Emeklilik, bu ilkelerin yaygınlaştırılması için üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin faaliyetlerini destekler.