Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Bilgilendirme Politikamız

Amaç Ve Dayanak

Şirketimiz, ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dâhil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede bilgi aktarılmasını teminen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge'de yer alan esaslar çerçevesinde ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslarına göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası,

  • Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ve ilgili düzenlemelere uyumludur.
  • Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
  • Kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
  • Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.
  • Müşteri sırrı ve/veya ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.
  • Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur ve kamuya internet sitesi aracılığıyla duyurulur.
Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla;

Yıl sonu ve ara dönem finansal tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları yasal süreler içerisinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir. Ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sayfasında yayımlanır.

  • Hazine Müsteşarlığı'na aylık olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne ise üçer aylık dönemlerde finansal tablolar gönderilir.
  • Hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen yıllık faaliyet raporları Yönetim Kurulu onayı alınmasının ve Genel Kurul'a sunulmasının ardından Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir ve şirketimiz internet sayfasında yayımlanır.
Kurumsal İnternet Sayfası

Kurumsal internet sayfası (www.garantibbvaemeklilik.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Kurumsal internet sayfasında yer alan bilgiler, İngilizce olarak da hazırlanır (www.garantipension.com). Kurumsal internet sayfası, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir, Şirketimize ilişkin detaylı bilgi ve veriler bu sitede yer alır ve söz konusu bilgiler sürekli güncellenir. İlgili sayfa da ayrıca, Şirketimizin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının içtüzükleri, izahnameleri, tanıtım formları, fiyat ve getirileri ile üçer aylık ve yıllık dönemlere ilişkin bağımsızı denetimden geçmiş mali tablolarına da yer verilir.

Karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal internet sayfasında muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkânı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ile sermaye artırımı dâhil her türlü Ana Sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Basın ve yayın organlarına Şirket adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilidir. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü tarafından karşılanır.

Yürütme Ve Değişiklik

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler, kurumsal internet sayfasında yayımlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması Şirket Yönetiminin sorumluluğundadır.