Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
Teminat Kapsamı Dışındaki Haller
  • Türkiye İş Kurumu işsizlik yardımından yararlanması uygun bulunmayanlar,
  • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalınması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışılmaması veya bu süre boyunca çalışılmış olsa dahi mevcut sigortanın devam etmemesi durumu,
  • Sigortalının, mevsimsel bir işte veya çalışmaya ara verilmenin doğal olduğu bir işte çalışması,
  • Sigortalının, belirli projelerde çalışması ve bu projelerin bitmesi,
  • Sigortalının, isteyerek işsiz kalışı, istifa edişi ya da emekli oluşu,
  • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması,
  • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınması,
  • Savaş, düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler,
  • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler,
  • Deprem, yanardağ patlaması, sel, su baskını ve yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler,
  • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay ve benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler,
  • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler,
  • Sertifika üzerinde belirtilen diğer haller,
  • Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan İstemdışı İşsizlik,
  • Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan İstemdışı İşsizlik,
  • İşsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması,
  • Sigortalının; kendisinin, hısım ve akrabalarının, hukuki kişi olması halinde; münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu işyerlerindeki çalışmaları sonucunda oluşan işsizlikler.
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet ve Geçici Maluliyet Teminatı Kapsamı Dışındaki Haller
  • Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma vb iç kargaşa durumları,
  • Suç işlemek veya suça teşebbüs,
  • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak gibi durumlar haricinde, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
  • Deprem, sel, yanardağ patlaması, toprak kayması gibi doğal afetler,
  • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj,
  • Sigortalının intihar teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri,
  • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu madde kullanımı,
  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) ve buna bağlı olan komplikasyonlar veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) enfeksiyonları,
  • Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan edilmemiş olan hastalıklar,
  • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen süre içinde ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların gerektirdiği ameliyatlar,
  • Sertifika üzerinde belirtilen diğer haller,
  • Kuruluş amacı veya işin devam etmesi belirli ihalelere bağlı olan şirketlerde, ihalenin sona ermesi veya yeni ihale alınamaması nedeni ile meydana gelen işsizlik,
  • İşverenin şirket satışını veya başka bir şirketle birleşeceğini sigorta başlangıç tarihinden önce açıkladığı durumda ilgili satış veya birleşmeden kaynaklanan işsizlik,
  • Hamilelik nedeniyle çalışmaya ara verilmesi,
  • Sigortadan faydalanan kimse/kimselerin sigortalının tam ve daimi malul olmasına herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmesi,
  • Sigortalının kendi kendine verdiği zararlar,
  • Normal hamilelik, doğum veya düşük yapma,
  • Bel ağrısı veya bağlantılı durumla
  • Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynaklı herhangi bir durum ve bunların sonuçları,
  • İsteğe bağlı cerrahi prosedür veya estetik cerrahi,
  • Lisanssız pratisyen hekim tarafından yapılan medikal müdahaleler.
Gündelik Hastane Teminatı Kapsamı Dışındaki Haller
  • Sigortalının başlangıç tarihinde sahip olduğu (kaza veya hastalık sonucu, kötüleşme veya tekerrürü) ya da sigortalı kişinin başlangıç tarihi öncesinde kayıtlı bir pratisyen hekim tarafından görüş, tedavi veya tavsiye aldığı durumlar,
  • İntihar veya intihar girişimi,
  • Sigortalının aklı başında değilken ya da kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralaması gibi istençli eylemleri,
  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) ile dolaylıya da doğrudan bağlantılı herhangi bir durum,
  • Tıbbi tavsiye veya gözetim altındakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullanımı,
  • Normal hamilelik, doğum veya düşük yapma,
  • Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş kaynaklı olaylar,
  • Nükleer yakıt kaynaklı ya da nükleer yakıtın yanmasıyla ortaya çıkan nükleer atıklardan radyoaktif kirlenme veya iyonize radyasyon: patlayıcı nükleer aygıtın veya nükleer kısmının radyoaktivite, zehir, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri,
  • Bel ağrısı veya bağlantılı durumlar,
  • Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynaklı herhangi bir durum ve bunların sonuçları,
  • İsteğe bağlı cerrahi prosedür veya estetik cerrahi,
  • Lisansız pratisyen hekim tarafından yapılan medikal müdahaleler.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi